Detta blir min sista krönika, som företrädare för Östsvenska Handelskammaren. I nästa krönika återkommer jag som egenföretagare. Att gå från att företräda egenföretagare till att själv bli en kan tyckas lätt och självklart. I verkligheten är det allt annat än det. Självklart, alltså. Det är papper hit, registreringar dit, banktjänster, försäkringar och marknadsföringsmaterial som måste till och som ska fattas beslut om. För att inte tala om en klar och tydlig affärsplan som ska utformas och kombineras med en krets av nuvarande eller framtida möjliga kunder. Som svenskfödd av två svenskfödda föräldrar med akademiska examina och med en juristutbildning och många års arbetslivserfarenhet borde detta gå ”lätt som en plätt” för mig. Absolut, hittills har allt funkat enligt plan. Men många är de fina vänner och bekanta som svarat på frågor och kommit med tips eller råd för att förenkla min process. Och ändå känner jag stor ödmjukhet inför mitt språng. Tänk er då en person som nyligen kommit till Sverige och varken har svenska språket, kunskaper om svenska samhället eller kontakter. Hur lätt kan det vara? Inte särskilt, vill jag lova. Inte undra på om det ibland uppstår felaktigheter när det gäller redovisning och skatter, inte minst hos dessa företagare. I Sverige finns idag drygt 1 miljon bolag. Andelen av befolkningen som är företagare ligger på dryga 6 procent och därmed klart under snittet inom EU. Det betyder alltså att 9 personer av 10 är beroende av annan försörjning än genom eget företagande, låt vara att många har sin anställning vid företag ägda av andra. Sveriges låga företagsamhet äventyrar vår förmåga att konkurrera med övriga världen i framtiden, för det är genom företagande tillväxt skapas. Och det är genom tillväxt i kombination med entreprenörskap som nya innovationer och affärsmodeller växer fram och kan skapa konkurrensfördelar. Därför borde det inte behöva vara så krångligt att starta företag, men problemet ligger i att regelverket är just det. Krångligt. Och att risktagandet är ganska högt. Det behövs enklare bolagsregler och en omfattande reform på skatteområdet för att få bort dagens lapptäcke av specialregler på detaljnivå. Istället behövs ett skattesystem som uppmuntrar eget företagande genom goda villkor som också minskar risktagandet, exempelvis vid anställning av personal. Lägg till det en helt samordnad funktion mellan myndigheter som kunde lotsa företagaren hela vägen från idé till verklighet – oavsett språkkunskaper och kontaktnät i Sverige. Toppat med mer entreprenörskap på skol-schemat borde vi på sikt få se fler svenskfödda, nyanlända och ungdomar som blir företagare. Visst vore det en vinst på flera plan – bättre integration när fler kan komma in på arbetsmarknaden och fler unga talanger som stannar i Sverige när innovationerna kan förverkligas här. Ökad tillväxt och global konkurrenskraft. Men framförallt en vinst för varje enskild individ att forma sin egen framtid, ja, att bli sin egen lyckas smed – en svensk dygd som jag själv nu står redo att testa på. Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.